Ξ

Σκελετός της Άκρας Χείρας

Ο σκελετός της άκρας χείρας αποτελείται από τα οστά του καρπού, τα μετακάρπια και τις φάλαγγες των δακτύλων.

 Οστά του Καρπού: Είναι οκτώ και είναι τοποθετημένα σε δύο στοίχους, ανά τέσσερα (του άνω και κάτω). Τα οστά του 1ου στοίχου από έξω προς τα έσω είναι το σκαφοειδές, το μηνοειδές, το πυραμοειδές και το πισοειδές. Τα οστά του 2ου στοίχου από έξω προς τα έσω είναι το μείζον πολύγωνο, το ελάσσον πολύγωνο, το κεφαλωτό και το αγκιστρωτό.

 

                                       

 

Οστά Μετακαρπίου: Είναι πέντε και από έξω προς τα έσω λέγονται πρώτο, δεύτερο κ.λ.π. Σε κάθε ένα διακρίνουμε το άνω άκρο (βάση) που αρθρώνεται με τον δεύτερο στοίχο των οστών του καρπού, το σώμα και το κάτω άκρο (κεφαλή), για την άρθρωση με την πρώτη φάλαγγα του σύστοιχου δακτύλου.

 

                                    

 

Οι Φάλαγγες των Δακτύλων: Είναι τρεις για κάθε δάκτυλο, εκτός από τον αντίχειρα που έχει δύο φάλαγγες. Ονομάζονται πρώτη, δεύτερη και τρίτη ή ονυχοφόρα φάλαγγα. Η κάθε φάλαγγα έχει ένα σώμα και δύο άκρα.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Sponsors